Spring til hovedindhold

Aktivitetstype: Test Teamet

Brobyggerne IKKE FÆRDIG

Brobyggerne er en teambaseret konkurrence, hvor det handler om at konstruere en flydebro hen over vand. Det hold som først kommer over på den anden side vinder, men kun hvis de opfylder en række kriterier for konstruktionen, herunder sikkerhed, udformning og flydeevne.  De har således selv ansvaret for resultatet.

Performance OL

UDFORDR DIN EVNE TIL AT TÆNKE HURTIGT

Kun de skarpeste af de skarpeste, kan vinde Performance OL, hvor vi tester deltagernes evne til at tænke hurtigt, arbejde sammen og kommunikere målrettet.

Performance OL er en olympiade af små korte opgaver, som deltagerne skal gennemføre holdvis til perfektion og på kortest mulig tid. Alt sammen baseret på et meget kort træningsforløb.

Indledningsvis bliver holdene forelagt opgaverne og succes- kriterierne for dem alle. Herefter skal holdene bruge god tid på at planlægge og øve løsningerne, således at de kan yde deres bedste, når startsignalet lyder.

Øvelserne omfatter en konstruktionsopgave, en kommunikations- opgave, en koordinationsopgave, en planlægningsopgave samt en samarbejdsøvelse.

Connect Teambuilding

FÅ BEDRE KENDSKAB TIL HINANDEN

Forudsætningen for at gøre et samarbejde succesfuldt, er at teamet har et godt kendskab til hinanden. Det er derfor afgørende, at man lærer hinanden bedre at kende under forhold, hvor de personlige egenskaber, bliver synligt fremhævet.

Connect Teambuilding er kurset, hvor vi tester deltagernes evner til at arbejde sammen som et team, gennem en række opgaver, som stiller krav til både den enkelte og holdets evner, til at kommunikere, skabe tillid og samarbejde.

Alle opgaver tager udgangspunkt i en fælles udfordring, hvor holdets succes afhænger af, hvor gode de er til at planlægge og udnytte hinandens kompetencer.

Indholdet er koncentreret omkring konstruktionsopgaver, kommunikations-og koordinationsøvelser samt handlebaner. Ved hver opgave, skal holdet fastlægge et fælles mål og udarbejde en plan for gennemførslen, som efterfølgende danner udgangspunkt, for en fælles evaluering af forløbet. Holdets indsats bliver målt ud fra en række aftalte kriterier og bliver omsat til point, hvilket giver dem et godt udgangspunkt, for at forbedre indsatsen undervejs.

Hele kurset er tilrettelagt så alle kan medvirke uanset køn, alder og fysisk form. Øvelserne foregår både tillands, til vands og i luften–og deltagernes evner, til at lykkedes med den enkelte opgave, vil løbende blive evalueret med teamet.

Deepwater Task Force

REALISTISK KATASTROFEHÅNDTERING UNDER VAND

En katastrofe af hidtil uset omfang er under opsejling, og indtil videre har ingen kunne fuldføre opgaven med at finde en løsning på problemet. Myndighederne har derfor valgt at samle et team af eksperter på området.

Inspireret af virkelige begivenheder i den Mexicanske Golf, kommer I til at arbejde med en meget konkret udfordring, som skal løses som et Task Force. I bliver derfor presset på tid, samarbejde, planlægning og udnyttelse af kompetencer.

Opgaven har en stor grad af realisme, da den praktiske del af kurset foregår under vandet, hvor dele af teamet kommer til at arbejde, mens resten styrer processen fra et kommandorum.

Alle deltagere skal have en rolle i processen, som kommer til at omfatte 4 hovedpunkter; nemlig afklaring, planlægning, udførelse og evaluering.

Holdet skal indledningsvis vurdere opgavens art og hvordan opgavens endelige løsning skal se ud. Derefter lægges en detaljeret masterplan for, hvorledes opgaven skal gennemføres, herunder fastlæggelse af delmål samt hvorledes planen gøres målbar for løbende evaluering.

Når holdets strategi for gennemførslen ligger fast, skal det afklares hvilke kompetencer der skal bruges dvs. hvilke konkrete opgaver der skal løses og hvem der har erfaringen til det. Der skal så udarbejdes en arbejdsplan for hvornår disse kompetencer skal anvendes.

På baggrund af denne kompetenceafklaring, fastlægges en rollefordeling samt en tidsplan med angivelse af succeskriterier. Alle kriterier skal være direkte målbare og konsekvensbelagte, såfremt målene ikke opfyldes.

Hele forløbet styres af et instruktørteam, som løbende giver teamet små opgaver der skal håndteres ved siden af hovedopgaven.

Konflikt og Kommunikation

FÆLLES MÅL, HOLDÅND & VILJEN TIL AT LYKKEDES SAMMEN

Ved opstart af nye projekter er det afgørende at samarbejdet kommer godt fra start og at de medvirkende er i stand til at håndtere de udfordringer som kommer undervejs. Det handler om fælles mål og at fungere som et hold.

Kurset Konflikt & Kommunikation kendetegnes ved at de medvirkende parter på et projekt, sammen skaber et solidt fundament for et succesfuldt samarbejde. Det handler om at danne en fælles ramme for hvordan vi kommunikerer, planlægger opgaver og løser konflikter.

Kurset afvikles over 2 dage, hvor deltagerne får et indgående kendskab til hinanden gennem både teori og praktiske øvelser. Deltagerne kommer til at arbejde med emner som ærlighed og åbenhed, positiv dialog, personlige relationer, konflikthåndtering og afklaring af kompetencer.

Dertil kommer en række praktiske værktøjer som kan anvendes til at afklare gruppens latente udfordringer og hvor de med fordel kan udnytte hinandens viden, baggrund og færdigheder.

Kurset giver også deltagerne mulighed for at danne sociale relationer i løbet af aftenen, hvor vi lægger op til at de giver et indblik i deres individuelle hverdag, interesser og personlige forhold, hvilket er med til at skabe større samhørighed og fællesskabsfølelse.

Kurset afsluttes med en sammenfatning, hvor deltagerne i fællesskab udarbejder nogle retningslinjer for samarbejdet og beslutter hvorledes de vil håndtere de udfordringer som de møder undervejs.

Leading Edge

HVOR LANGT VIL DU GÅ FOR DIT TEAM

Igennem ukendt og til tider svært tilgængeligt terræn, udfordres deltagerne som hold med opgaver der stiller krav til samarbejde, kreativitet og ikke mindst ledelse. Presset af tid, fysiske og mentale barrierer, vil der opstå situationer hvor holdets sande ansigt viser sig.

Leading Edge er et intenst teambuildingkursus, hvor vi involverer teamet som det består. Vi giver indledningsvist deltagerne nogle grundlæggende færdigheder omkring navigation, redning og udnyttelse af tilstedeværende ressourcer.

Gruppen flyttes dernæst til en lokation som ligger i god afstand fra slut destinationen, hvorfra de skal gennemføre en redningsopgave der bringer dem sikkert frem til målet. Undervejs vil teamet opleve spænding, konflikter, udfordringer og frustrationer ved at skulle løse nogle tilsyneladende umulige og tidsbestemte opgaver. Alle deltager i løsningen af opgaverne og der stilles store krav til indsatsen.

Gruppens indsats evalueres løbende og der kan blive tale om omfordeling af roller, hvis ikke de lever op til kravene eller det viser sig at deres kompetencer ikke udnyttes optimalt.

Det handler om at udvise initiativ og vilje til at lykkes som én enhed og under nogle forudsætninger hvor holdet presses både som gruppe og som individer. Undervejs vil der være behov for at enkeltpersoner træder i karakter og motiverer gruppen til at blive ved.

Opgaverne som deltagerne skal løse, vil være baseret på virkelige hændelser i katastrofeområder, hvor snarrådighed og en pragmatisk tilgang til situationen er afgørende for resultatet.

Roller og Relationer

KULTUR OG ROLLER ER VEJEN TIL NYE RELATIONER

Vi spiller alle en rolle på arbejdspladsen, ligesom vi har en rolle derhjemme og sammen med vennerne. Måden vi spiller rollerne på og de relationer vi har til hinanden, er afgørende for om vi når vores mål og får realiseret vore drømme.

Roller & Relationer er kurset, hvor vi retter opmærksomheden mod, hvilke roller vi hver især har på teamet og de relationer vi har til hinanden.

Indledningsvist skal hver enkelt deltager introducere sig selv overfor de andre i gruppen via et EgoGram, som er en kreativ udformet planche, hvor deltagerne ud fra nogle overskrifter, skal give et billede af deres egen personlighed.

Herefter præsenteres deltagerne for rolletyperne i teamudviklingsmodellen Det Succesfulde Team™, som består af 5 roller der alle er baseret på de adfærdsmønstre som vi alle tillægger os. Rollerne fastlægges ud fra vores handlinger, adfærd, stresshåndtering samt ressourcer. Denne del af kurset kommer til at give deltagerne et indblik i, hvorledes de personlige roller har indflydelse på samarbejdet og de forskelle der kan skabe kløfter på tværs af afdelinger.

Vi udfordrer dernæst deltagernes opfattelse af et team og giver indblik i de faktorer, som påvirker vores evne til at skabe noget i fællesskab; og ikke mindst at bidrage til den fælles succesoplevelse. Vi kommer til at arbejde med elementer som at tage personligt ansvar, være åben og ærlig samt at skabe de vind-vind situationer, hvor vi alle synes det er fedt at være med.

I den afsluttende del af kurset indgår 3 praktiske øvelser med fokus på selvtillid, tillid og samarbejde. Herefter samles der op og reflekteres over dagens begivenheder.

Skibet Unity

SOM ÉN ENHED ER VI STÆRKEST

Når du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at samle tømmer. Du skal vække deres længsel efter det store åbne hav.

Skibet Unity er et stærkt teambuildingkoncept, hvor alle deltagere indgår i byggeriet af en gigantisk tømmerflåde. Målet er at deltagernes fælles indsats, skal gå op i en højere enhed, når skibet sendes ud på sin jomfrurejse. Men før dette kan lade sig gøre skal alle medvirke omkring tilblivelsen.

Forløbet indledes med en fælles introduktion til opgaven, hvor deltagerne inddeles i foruddefinerede hold som hver får ansvaret for en del af byggeriet. Efterfølgende udleveres en holdinstruks med en introduktion til de individuelle opgaver samt en vejledning til byggeriet.

Herefter skal hvert hold selvstændigt konstruere en del af skibets samlede konstruktion og undervejs koordinere med de andre hold, således at alle delene til skibet kan samles til et værk, som både er sødygtigt og sikkert.

Undervejs er der en række deadlines som skal overholdes og det er vigtigt at hvert hold udviser engagement og ansvar samt deler viden og færdigheder. Konstruktionen kræver at alle medvirker og der vil være mulighed for at indhente vejledning, materialer, værktøj m.v. fra et opsat byggemarked.

Når alle elementer er samlet til ét skib, skal holdene bevise at det kan sejle ved at udpege de passagerer, som skal med på jomfrurejsen. En rejse som indledes med at døbe skibet og sende det til havs.

Først når skibet returnerer, er rejsen slut og deltagerne kan i fællesskab fejre successen sammen.

Camp Zulu

24 TIMER MED FOKUS PÅ SAMARBEJDE

Det er ikke den stærkeste af arterne der overlever, heller ikke den mest intelligente, men den der reagerer bedst på forandringer!

Til hverdag er vi højst sammen med de samme mennesker i 8-10 timer, både hvad angår kollegaerne på arbejdspladsen og familien derhjemme – Men hvad sker der når vi tilbringer 24 timer sammen og samtidig skal fungere som et team?

Camp Zulu er kurset, hvor vi gennem et helt døgn afprøver vores fælles egenskaber gennem opgaver, som tager udgangspunkt i modellen Det Succesfulde Team™. Vi kommer til at arbejde med 4 elementer, som er afgørende for succes; nemlig selvtillid, tillid, samarbejde og motivation.

Hele kurset er bygget op omkring et udendørs scenarie, hvor deltagerne afprøver egne grænser sammenholdt med holdets ønsker, udfordrer tilliden til hinanden, viser at man kan arbejde sammen under pres og sammen finder begejstringen til at gøre det hele noget værd.

Der lægges vægt på deltagernes evne til at arbejde sammen mod et fælles mål, herunder hvorledes holdene håndterer interne konflikter, evner at planlægge og hvorvidt det lykkedes at gennemføre med succes.

Hver opgave evalueres umiddelbart efter gennemførslen og der sammenfattes en konklusion på baggrund heraf. Holdene beslutter herefter en række udviklingsområder, som skal bearbejdes inden næste opgave. Ved kursets afslutning samler holdene deres erfaringer og træffer en fælles konklusion omkring resultatet.